Her er utsnitt av vårt siste nyhetsbrev:

med ett eksempel innenfor hver kategori.

For fullversjon med alle nye dommer, høringer m.m. melde deg på vår nyhetsbrev nederst på  siden.

Koronasituasjonen – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digtale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur fra din kontorplass og ser hva din organisasjon har av trykt materiale (ved samsøk).

Kontakt oss for gratis tilgang i disse koronatider: Susanne Mysen

Bøker

Klikk på forsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

           

Tidsskrifter

Klikk på forsiden for oversikt over artiklene i heftet:

   

Konkursrett under press : Som om noen skrudde av lyset og dro ned rullgardinen / Anine Kierulf

Særtrykk

Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven og ferieloven
Arbeidsplassforskriften
Arbeidstvistloven m/lønnsnemndloven
Barnevernloven m/forskrifter og familievernkontorloven m/forskrifter
Helselover 
Straffeloven 
Straffeprosessloven
Straffeloven/straffeprosessloven/påtaleinstruksen

Høyesterett – dommer

Sivile saker

Skjevdeling av verdien av aksjer i selskap der en ektefelle er ansatt – HR-2020-1760-A, (sak nr. 19-120344SIV-HRET) : 10. september 2020 avsa Høyesterett dom
Høyesterett kom til at det ikke var grunnlag for skjevdeling av verdien av en ektefelles aksjer i en selskapsstruktur der vedkommende var største eier og ansatt, jf. ekteskapsloven § 59 første ledd.

Straffesaker

Ingen nye.

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

Ingen nye, siste er: Prop. 139 L (2019–2020) – Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)

Høringer – regjeringen.no

Høring Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
Høring | 10.09.2020 | Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om å forlenge varigheten av kapittel 2 i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 på en kort høring. Det foreslås å forlenge de midlertidige reglene fra 1. november 2020 til 1. juli 2021. I tillegg foreslås det en endring i bestemmelsen om introduksjonsprogram.

Annet fra Regjeringen

Følg og med på Regjeringens siden om Koronasituasjonen her.

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Ingen nye, siste er :  AR-2020-18

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Ingen nye, siste er: Saksbehandlingstiden ved behandlingen av en innsynsklage under utbruddet av koronapandemien (2020/1664) : 28. august 2020 uttalte Sivilombudsmannen
Fra Universitetet i Oslo mottok klagen tok det nesten 3 måneder frem til saken ble sendt til førsteinstansen for forberedende klagebehandling

Rettsinfo ©

SPAR TID og få vårt fullstendige nyhetsbrev «Rettsinfo Informerer»: 

Nyhetene samles fra mer enn 15 ressurser som:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet under for å motta nyhetsbrevet: