Rettsinfo har ukentlige reklamefrie nyhetsbrev «Rettsinfo Informerer».
Nyhetsbrevet er for deg som vil spare tid og oppdateres om:

– Bøker
– Tidsskrifter
– Høyesterettsdommer
– Særtrykk
– Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
– Høringer om nye lover
– Annet fra Regjeringen
– Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet under for å motta nyhetsbrevet:

Her er av vårt siste nyhetsbrev:

Bøker

Klikk på forsiden for mer informasjon:

    

Tidsskrifter

Klikk på hefte og få opp artiklene i heftet.

    

Særtrykk

Ingen nye.

Høyesterett – dommer

Sivile saker

HR-2020-83-S, (sak nr. 19-131274SIV-HRET) : 16. januar 2020 avsa Høyesterett dom
A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber). C (advokat Halvard Helle)…
Spørsmål om habilitet i storkammersakene.

Straffesaker

Ingen nye, siste er: HR-2019-2390-A, (sak nr. 19-153038STR-HRET)

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

Ingen nye, siste er: Prop. 39 L (2019–2020) – Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)

Høringer – regjerningen.no

Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a – melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet
17.01.2020 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og forslag til ny § 34 a. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny bestemmelse som skal sikre at leger, psykologer og …
Høringsfrist: 20.04.2020 Status: På høring

Høringsbrev – forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten
15.01.2020 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten. Dette vil innebære endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.
Høringsfrist: 15.04.2020 Status: På høring

Høring – renter for petroleumsselskapenes skattebetalinger
14.01.2020 Høring FinansdepartementetFinansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i rentesatsene for petroleumsselskapenes skattebetalinger.Høringsfrist: 14.04.2020 Status: På høring

Høring – endringer i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova (administrative reaksjoner og sanksjoner)
13.01.2020 Høring Olje- og energidepartementet
Høringsfrist: 25.02.2020 Status: På høring

Annet fra Regjeringen

Klargjøring av PSTs hjemmel for kontroll av reisende
Pressemelding | 14.01.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Regjeringen foreslår endringer i utlendingsloven for å sikre at PST for å kunne forebygge terror har hjemmel til å kunne kontrollere aktuelle personer som reiser inn og ut av Norge.

Regjeringen legger frem nasjonal strategi for kunstig intelligens
Pressemelding | 14.01.2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
– For å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, må vi jobbe smartere og mer effektivt. Kunstig intelligens (KI) blir viktig for å få det til. Nå får vi et rammeverk for utviklingen og bruken av denne teknologien i Norge, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Valget av nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven (2019/1273) : 18. desember 2019 uttalte Sivilombudsmannen
Saken gjelder vurderingen av hvem som skal være «nærmeste pårørende» til en pasient som selv ikke er i stand til å utpeke hvem som skal ha denne rollen.

Bortvisning av elev fra videregående skole på grunn av deltagelse i matkrig i skolens kantine (2019/2410) : 11. desember 2019 uttalte Sivilombudsmannen
Saken gjelder adgangen til å bortvise en elev fra undervisningen i en videregående skole i én dag på grunn av deltakelse i matkrig i skolens kantine.

Likebehandling ved vurdering av merverdiavgift på tilskudd til bedriftskantiner (2019/3284) : 13. desember 2019 uttalte Sivilombudsmannen
Klager hadde anmodet skattemyndighetene om en bindende forhåndsuttalelse om merverdiavgift på et såkalt «kantinetilskudd». Med henvisning til en prinsipputtalelse fra Finansdepartementet fra 2001 og fast praksis fra skattemyndighetene mente de at tilskuddet kunne faktureres uten avgift.

Rettsinfo ©