Her er utsnitt av vårt siste nyhetsbrev:

med et eksempel innenfor hver kategori.

For fullversjonen med alle nye dommer, høringer m.m. meld deg på vår nyhetsbrev.

Koronasituasjonen – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digitale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur fra din arbeidsplass.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang: Susanne Mysen

Bøker

Klikk på bokforsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

          

Tidsskrifter

Klikk på forsiden for oversikt over artiklene i heftet:

EØS-rett med Hilde Kristine Ellingsen / Anine Kierulf

– Høyesteretts EØS-liste er en post-it-lapp alle jurister burde ha på korktavla / Henrik Pryser Libell

Digitale domstoler er mer enn et teknologiprosjekt. Det er et spørsmål om omorganisering / Arne Krokan

Kommentar til ST1-dommen: Arbeidsgivers styringsrett og sluttavtalerevisjon / Julie Piil Lorentzen

Særtrykk

Arbeidsmiljøloven
Eierseksjonsloven m/forskrifter
Forvaltningsloven m/forskrift og offentleglova m/forskrift
Revisorloven m/forskrift
Tvangsfullbyrdelsesloven m/forskrifter

Høyesterett – dommer

Sivile saker

Opphevelse av gjeldsordning – forståelsen av begrepet «uredelighet» – HR-2021-300-A, (sak nr. 20-123772SIV-HRET) : 15. februar 2021 avsa Høyesterett kjennelse
En skyldner inngikk en avtale om frivillig gjeldsordning med sine fordringshavere, jf. gjeldsordningsloven kapittel 4.

Domsmyndighet i arvetvist under privat skifte – HR-2021-291-A, (sak nr. 20-093263SIV-HRET) : 15. februar 2021 avsa Høyesterett kjennelse
Saken gjaldt norske domstolers domsmyndighet i en arvetvist oppstått under privat skifte med internasjonale forgreninger.

Straffesaker

Inndragning av utbytte ved drift av ulovlig pokerklubb – HR-2021-301-A, (sak nr. 20-147966STR-HRET) : 15. februar 2021 avsa Høyesterett dom
For å komme frem til utbyttet som skal inndras etter hovedregelen i straffeloven § 67, skal det ikke gjøres fradrag for eventuelle utgifter den domfelte har hatt.

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

NOU 2021: 2 – Kompetanse, aktivitet og inntektssikring
NOU | 11.02.2021 | Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 92 L (2020–2021) – Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.)
19.02.2021 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet
Departementet foreslår å oppheve straffansvaret for bruk av narkotika og erverv og innehav av en mindre mengde narkotika til egen bruk. Lovendringene er en sentral del av regjeringens rusreform der reaksjoner mot personer som tas for bruk og …

Høringer – regjeringen.no

Høring av energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5
Høring | 17.02.2021 | Olje- og energidepartementet
Departementet sender ut høringsnotat om endringer i energiloven om krav til kost-nytteanalyser for utnyttelse av spillvarme fra termiske kraftverk, industri, datasentre og andre anlegg.

Annet fra Regjeringen

Følg og med på Regjeringens siden om Koronasituasjonen her.

Interessante oppgaver og et godt arbeidsmiljø er viktig for seniorer i staten
Pressemelding | 18.02.2021 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
– Regjeringen ønsker at flere skal stå lenger i jobb. Vi må passe på at ikke koronapandemien skyver eldre arbeidstakere for tidlig ut i pensjonstilværelsen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Tvist vedrørende om pågående streik er tariffstridig – Fredsplikt – AR-2021-4 : 16. februar 2021 avsa Arbeidsretten dom / Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (Advokat Margrethe Meder) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) (Advokat Håkon Angell)

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Kommunens ansettelse av avdelingsleder på småskoletrinnet (2020/2678) : 16. februar 2021 uttalte Sivilombudsmannen
En kommune lyste ut fast stilling som avdelingsleder med 20-30 % undervisningsdel på småskoletrinnet. Kommunen ansatte en person som ikke oppfylte kompetansekravene til undervisningsstilling i lov og forskrift. En søker som oppfylte kravene mente seg forbigått, og brakte saken inn for ombudsmannen.

SPAR TID og få HELE nyhetsbrevet «Rettsinfo Informerer»: 

Nyhetene samles fra mer enn 15 ressurser om nye:

 • Bøker
 • Tidsskrifter
 • Høyesterettsdommer
 • Særtrykk
 • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
 • Høringer om nye lover
 • Annet fra Regjeringen
 • Saker fra Arbeidsretten
 • Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrevet:

SPAR TID og få HELE nyhetsbrevet «Rettsinfo Informerer»: 

Nyhetene samles fra mer enn 15 ressurser om nye:

 • Bøker
 • Tidsskrifter
 • Høyesterettsdommer
 • Særtrykk
 • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
 • Høringer om nye lover
 • Annet fra Regjeringen
 • Saker fra Arbeidsretten
 • Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrevet: