Her er utsnitt av vårt siste nyhetsbrev:

med ETT eksempel innenfor hver kategori.

For fullversjon med alle nye dommer, høringer m.m. melde deg på vår nyhetsbrev nederst på  siden.

Koronasituasjonen – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digtale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur fra din arbeidsplass.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang: Susanne Mysen

Bøker

Klikk på forsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

    

Tidsskrifter

Klikk på forsiden for oversikt over artiklene i heftet:

  

Kommentar til Høyesteretts dom om bruk av mobiltelefon under kjøring / Bjørn Edvard Engstrøm

Særtrykk

Straffeloven / Straffeprosessloven / Påtaleinnstruksen (Samleutgave)

Høyesterett – dommer

Sivile saker

Reklamasjon i entrepriseforhold – HR-2020-2254-A, (sak nr. 19-186990SIV-HRET) : 20. november 2020 avsa Høyesterett dom
Saken har sitt utspring i en byggherres krav om erstatning for prosjekteringsfeil etter NS 8401

Straffesaker

Skattemotiverte transaksjoner – opplysningsplikt og fradragsrett – HR-2020-2200-A, (sak nr. 20-074127STR-HRET) : 13. november 2020 avsa Høyesterett dom

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

Prop. 53 L (2020–2021) – Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.
20.11.2020 Proposisjon Kulturdepartementet
Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Loven regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner, slik som for eksempel TONO og Kopinor, skal forvalte opphavsrett og nærstående rettigheter når

Høringer – regjeringen.no

Høring – Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mm.)
Høring | 27.11.2020 | Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften. Forslagene gjelder unntak fra hovedregelen i statsborgerregelverket om krav til oppholdstid i Norge. Forslaget innebærer at søkere som har inntekter over et visst nivå skal kunne erverve statsborgerskap etter kortere oppholdstid. Det samme gjelder visse forskere og deres ektefelle, registrerte partner eller samboer.

Annet fra Regjeringen

Følg og med på Regjeringens siden om Koronasituasjonen her.

Nordmenns og briters rettigheter etter brexit
Nyhet | 27.11.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Nye avtaler sikrer nordmenns rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i Norge etter at overgangsperioden utløper ved nyttår. I statsråd i dag ble overgangsreglene sanksjonerte. Brexit-loven trer i kraft 1. januar 2021, mens regjeringens mulighet til å fastsette forskrifter trer i kraft straks.

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Felles hovedforhandling med sak 31/2019. Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner – AR-2020-26 : 16. november 2020 avsa Arbeidsretten dom / Delta (Advokat Vegard Veggeland) mot KS (Advokat Øyvind Gjelstad)

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Tillatelse til utsetting av fasan og rapphøns for hundetrening (2019/4547) : 12. november 2020 uttalte Sivilombudsmannen
Saken gjelder om det i en tillatelse til utsetting av fasan og rapphøns etter forskriften om fremmede organismer kan oppstilles vilkår for å ivareta dyrevelferden til fuglene som settes ut.

SPAR TID og få HELE nyhetsbrevet «Rettsinfo Informerer»: 

Nyhetene samles fra mer enn 15 ressurser som:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Saker fra Arbeidsretten
  • Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet under for å motta nyhetsbrevet: