Rettsinfo har ukentlige reklamefrie nyhetsbrev «Rettsinfo Informerer».
Nyhetsbrevet er for deg som vil spare tid og oppdateres om:

– Bøker
– Tidsskrifter
– Høyesterettsdommer
– Særtrykk
– Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
– Høringer om nye lover
– Annet fra Regjeringen
– Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet under for å motta nyhetsbrevet:

Her er av vårt siste nyhetsbrev:

Koronasituasjonen – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digtale jusbibliotek» har du i økt mulighet til å søke og finne digital juslitteratur før du går fra din kontorplass og ser hva din organisasjon har av trykt materiale eller til annet bibliotek.

Kontakt oss for gratis tilgang i disse koronatider: Susanne Mysen

Bøker

Klikk på forsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

     

Det er mange nye hefter i Marius-serien:
Norwegian Arbitration Day 2020 / Trond Solvang (editor) (nr 530)
«Tilbørlig hurtighet» mot en klimavennlig skipsfart / Elias Settevik (nr 529)
Fra hav til bord : – rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen / Markus A. B. Laurantzon (nr 528)
Objektivt rederansvar for teknisk svikt : Fra dampskip til autonome fartøyer. Læren om teknisk svikt fra et sjørettslig perspektiv / Arne Moss Westgaard (nr 527)
Styring av fiskeoppdrett gjennom forskrifter om tildeling og utvidelse av akvakulturtillatelser / Mathias Røer Falch (nr 526)
Det 28. nordiske sjørettsseminar : Norden i verden. Rettsenhet og rettsulikhet (nr 525)
Multimodal Passenger Rights in the European Union / Maximillian Huemer (nr 524)
Praktiske kommentarer til NOROG’s SPA modellavtale / Eirik Tveit (nr 523)
Hefter kan kjøpes / abonneres på hos Bokbyen.no.

Tidsskrifter

Klikk på hefte og få opp artiklene i heftet.

Nye artikler:
Koronakrisen gir legal tech sjumilsstøvler / Marianne Reinertsen

Særtrykk

Ingen nye.

Høyesterett – dommer

Sivile saker

Dommerhabilitet HR-2020-1133-A, (sak nr. 19-148989SIV-HRET) : 29. mai 2020 avsa Høyesterett kjennelse

Anvendelse av armlengdeprinsippet i skatteloven § 13-1 på kostnader til forskning og utvikling (FoU) i konsernforhold HR-2020-1130-A, (sak nr. 19-177162SIV-HRET)
Høyesterett kom til Klagenemnda for petroleumsskatts rettsanvendelse var uriktig når det gjaldt størrelsen av de FoU-kostnadene et norsk selskap etter nemndas vedtak skulle ha fordelt på konsernselskaper internasjonalt.

Spørsmål om et justeringskrav etter merverdiavgiftsloven skal godkjennes som massefordring i konkurs HR-2020-1129-A, (sak nr. 19-168837SIV-HRET)
Et selskap investerte betydelige midler i en eiendom i Nordland for å utvikle den til et produksjonsanlegg. Selskapet fikk fradrag for inngående merverdiavgift, men gikk senere konkurs.

Dommerhabilitet – HR-2020-1127-A, (sak nr. 19-152294SIV-HRET) : 28. mai 2020 avsa Høyesterett kjennelse
I. ISS Facility Services AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Arbeidsgiverforeningen Spekter mot Oløf Gunnlaugsdottir mfl., Norsk Tjenestemannslag …

Kontraktshjelperansvar – HR-2020-1120-A, (sak nr. 19-151066SIV-HRET) : 27. mai 2020 avsa Høyesterett dom
Høyesterett kom til at hovedentreprenøren ikke kunne holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret for skade underentreprenøren uaktsomt hadde påført et annet objekt enn kontraktsgjenstanden.

Straffesaker

Ingen nye, siste er: Anke over straffutmåling – HR-2020-976-A (sak nr. 19-156119STR-HRET)

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

NOU 2020: 6 – Frie og hemmelige valg
Ny valglov
27.05.2020 NOU Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Valglovutvalget legger i denne utredningen frem forslag til ny valglov. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende valglov. Utvalget foreslår blant annet endringer i valgordningen, klageordningen og en ny beredskapshjemmel.

Prop. 126 L (2019–2020) – Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
Foreløpig utgave

29.05.2020 Proposisjon Finansdepartementet

Prop. 125 L (2019–2020) – Endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19)
29.05.2020 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om at perioden arbeidsgiver har lønnsplikt i starten av en ny permittering, økes til ti dager fra 1. september 2020, og at den midlertidige bestemmelsen om arbeidsgiverperiode I

Prop. 124 L (2019–2020) – Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
29.05.2020 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet
Proposisjonen inneholder forslag til midlertidige lov om innreiserestriksjoner for utenlandske borgere av hensyn til folkehelsen. Innreisereiserestriksjonene har til nå vært regulert i en forskrift (bortvisningsforskriften) med grunnlag i

Prop. 123 L (2019–2020) – Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
Foreløpig utgave
29.05.2020 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

Prop. 122 L (2019–2020) – Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.)
29.05.2020 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet
Proposisjonen inneholder forslag til flere midlertidige tilpasninger i prosessreglene, som foreslås inntatt i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Formålet med forslaget er

Prop. 121 L (2019–2020) – Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)
29.05.2020 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet
Proposisjonen inneholder forslag til endringer folketrygdloven om krav til direkte oppgjør. Med direkte oppgjør menes at krav om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5 fremsettes av, og utbetales direkte til, tjenesteyteren. Det

Prop. 119 L (2019–2020) – Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
26.05.2020 Proposisjon Barne- og familiedepartementet
Proposisjonen inneholder forslag om midlertidige unntak fra kontantstøtteloven og barnetrygdloven. Unntakene skal hindre at familier mister barnetrygd og kontantstøtte fordi de på grunn av utbruddet av covid-19 ikke kan reise tilbake til Norge som

Høringer – regjeringen.no

Høring – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i transportsektoren
02.06.2020 Høring Nærings- og fiskeridepartementet
Høringsfrist: 05.06.2020 Status: På høring

Høring om forskrift for midlertidig tilskudd for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører
Høring | 29.05.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til forskrift om midlertidig tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har mistet salgsinntekter.

Høring – videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen
Høring | 29.05.2020 | Finansdepartementet

Høring – forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard
Høring | 29.05.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Høring med forslag til endring av regelverket om skyteforbud, med bedre skille mellom områder der skytevåpen benyttes til jakt, herunder prøveskyting, og områder der folk enten bor og oppholder seg, eller som er hyppig brukt til friluftsliv og rekreasjon.

Høring – forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen
28.05.2020 Høring Justis- og beredskapsdepartementet
Høringsfrist: 31.08.2020 Status: På høring

Høring – forslag til forskriftsendringer – IFRS 9 for livforsikringsforetak mv.
Høring | 28.05.2020 | Finansdepartementet
Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotatet Endinger i årsregnskapsforskrifter – Forsikringsforetak, pensjonskasser og banker. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Høring – forslag til midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)
Høring | 28.05.2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementetKommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en midlertidig lov om endring i valgloven som gjør det mulig for politiske partier og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag til stortingsvalget i 2021 elektronisk. Den midlertidige lovendringen skal avhjelpe negative konsekvenser av utbruddet av covid-19.

Høring – Gjennomføring av LIS 1 som følge av covid-19: forslag om endring i spesialistforskriften og trygderefusjonsforskriften
Høring | 27.05.2020 | Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår et unntak fra rekkefølgekravet i spesialistforskriften § 18 slik at leger som mangler enkelte læringsmål i spesialist-utdanningens første del (LIS1) som følge av covid-19, likevel vil kunne påbegynne spesialist-utdanningens andre/tredje del.

Høringsforslag – Midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
Høring | 27.05.2020 | Landbruks- og matdepartementet
For å avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av Covid-19 og bidra til å opprettholde hogstaktivitet i 2020, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til ny midlertidig forskrift på begrenset høring.

Høringsbrev – høringsnotat med forslag til forskrifter til trossamfunnsloven
Høring | 27.05.2020 | Barne- og familiedepartementet
Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til forskrifter i medhold av ny trossamfunnslov, jf. lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) på høring til aktuelle høringsinstanser.

Høring – Forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak
Høring | 26.05.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et høringsnotat om forskriftsregler om forenklet rekonstruksjon for små foretak. Vi gjør oppmerksom på kort høringsfrist.

Høringsbrev – forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering
Høring | 25.05.2020 | Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til midlertidige endringer i smittevernloven på høring. Departementet foreslår at reglene skal gjelde til 20. juni 2022.

Høring av endring i trygderefusjonsforskriften
Høring | 25.05.2020 | Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (trygderefusjonsforskriften) for å legge til rette for såkalte introduksjonsavtaler. Formålet med forskriftsendringen er stabilisering i og rekruttering til annet allmenn-legearbeid i kommunen og fastlegeordningen

Annet fra Regjeringen

Følg og med på Regjeringens siden om Koronasituasjonen her.

Koronasituasjonen: 62 millioner ekstra for å bygge ned køene i domstol og påtale
Pressemelding | 29.05.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
For å redusere køene som har bygget seg opp under koronasituasjonen, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til domstol og påtalemyndigheten i politiet og Den høyere påtalemyndighet med 62 millioner kroner.

Koronasituasjonen: Foreslår midlertidige regler om elektronisk forkynnelse
Pressemelding | 29.05.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Regjeringen foreslår i dag en rekke endringer i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Formålet med endringene er å øke saksavviklingen i domstolene samtidig som smittevernhensyn ivaretas.

Midlertidig rett til dagpenger for permitterte tredjelandsborgere
Pressemelding | 29.05.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet
Regjeringen foreslår å gi permitterte faglærte fra land utenfor EØS midlertidig rett til dagpenger. Stortinget må vedta bevilgningen før regelen kan tre i kraft.

Ny kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører
Pressemelding | 29.05.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet
Regjeringen foreslår å etablere en midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører. Ordningen skal sikre at deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) får beholde sitt tilbud.

Endringer i permitteringsordningen
Pressemelding | 29.05.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet
Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.

Forlenger rett til å kombinere dagpenger med utdanning
Pressemelding | 29.05.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet
Regjeringen vil sørge for at de som nå er ledige får den kompetansen som næringslivet etterspør i morgen, slik at flere kommer raskere tilbake i jobb. Regjeringen foreslår derfor å forlenge den midlertidige ordningen som gjør det lettere for permitterte og arbeidsledige å ta utdanning og opplæring.

Arbeidsledigheten går ned
Pressemelding | 29.05.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet
Ved utgangen av mai var det registrert 355 400 helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette utgjør 12,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 65 600 færre enn i slutten av april.

Koronaloven
Lov | 27.05.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Koronaloven var en midlertidig lov som ble opphevet 27. mai 2020.

Forenkler reglene for å hindre unødvendige konkurser for små bedrifter
Pressemelding | 26.05.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag til nye forskriftsregler om enklere rekonstruksjonsforhandlinger for små foretak. Målet er å begrense kostnadene for disse ved forhandlinger om å unngå konkurs.

Koronasituasjonen: Innsatte kan igjen motta besøk
Pressemelding | 26.05.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Kriminalomsorgen kan nå kun nekte innsatte besøk dersom besøket innebærer en særskilt smitte- eller helsefare, eller at sykefravær i fengselet gjør det uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket. I dag ble midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven sanksjonert. Loven trer i kraft straks.

Koronasituasjonen: Ny lov om midlertidige forenklinger for domstolene
Pressemelding | 26.05.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Stortinget vedtok i dag en ny lov som utvider domstolenes mulighet til å bruke fjernmøteteknologi og åpner opp for mer skriftlig behandling av visse straffesaker. Den nye loven er midlertidig, og viderefører reglene fra den midlertidige forskriften fra 27. mars 2020.

Koronasituasjonen: Mer fleksibel nemndbehandling i Utlendingsnemnda
Pressemelding | 26.05.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Utlendingsnemndas nemndmøter skal kunne gjennomføres som fjernmøter, og møtene skal kunne ha mer skriftlig saksbehandling. Det er vedtatt i en midlertidig lovendring sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. De nye reglene trer i kraft straks.

Etablerer regulatorisk sandkasse for personvern og kunstig intelligens
Pressemelding | 26.05.2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementetSom et av de første land i Europa oppretter det norske Datatilsynet nå en regulatorisk sandkasse for personvern og kunstig intelligens. – Vi tildeler tre millioner kroner til et forprosjekt i år og vil følge opp med mer i 2021 og 2022, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Gjeninnfører legemelding ved lengre fravær
Nyhet | 25.05.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet
Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Livsvarig bruksrett etter jordlova § 12 – utrednings- og begrunnelsesplikt : 18. mai 2020 uttalte Sivilombudsmannen
Saken gjelder godkjenning etter jordlova § 12 av en livsvarig bruksrett til en hytte. X kommunes avslag ble etter klage omgjort av Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Rettsinfo ©