Rettsinfo har ukentlige reklamefrie nyhetsbrev «Rettsinfo Informerer».
Nyhetsbrevet er for deg som vil spare tid og oppdateres om:

– Bøker
– Tidsskrifter
– Høyesterettsdommer
– Særtrykk
– Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
– Høringer om nye lover
– Annet fra Regjeringen
– Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet under for å motta nyhetsbrevet:

Her er litt av vårt siste nyhetsbrev:

For full versjon er du velkommen å melde deg på til venstre på siden her.

Koronasituasjonen – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digtale jusbibliotek» har du i økt mulighet til å søke og finne digital juslitteratur før du går fra din kontorplass og ser hva din organisasjon har av trykt materiale eller til annet bibliotek.

Kontakt oss for gratis tilgang i disse koronatider: Susanne Mysen

Bøker

Klikk på forsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

  Med høyeste befaling          I språkets bilde  

Tidsskrifter

Klikk på hefte og få opp artiklene i heftet.

cover    

Nye artikler:

Advokatrobotene kommer – og kan ta med seg rettssikkerheten / Marianne Reinertsen
Stortingets upresise presisering av Grunnlova § 89 / Eirik Holmøyvik

Særtrykk

Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstagere ved virksomhetsoverdragelse – HR-2020-1339-A, (sak nr. 19-152294SIV-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Staten besluttet i 2016 at renholdet av Forsvarets bygningsmasse skulle legges ut på anbud. ISS Facility Services AS ble tildelt oppdraget, og overtok i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse arbeidsmiljøloven § 16-2 som arbeidsgiver for 209 renholdere som tidligere hadde vært ansatt i Forsvarsbygg.

Domsmyndighet etter Luganokonvensjonen artikkel 11 nr. 2 – HR-2020-1328-A, (sak nr. 19-151103SIV-HRET) og (sak nr. 19-151228SIV-HRET) : 24. juni 2020 avsa Høyesterett kjennelse
Lagmannsretten hadde avvist et søkmål fra utenlandske selskaper mot et norsk forsikringsselskap fordi saken ikke kunne anlegges i Norge. Høyesterett kom til at lagmannsretten hadde tolket Luganokonvensjonen artikkel 11 nr. 2 uriktig, og opphevet lagmannsrettens kjennelse.

Høyesterett – dommer

Sivile saker

Oppbevaring og bruk av materiale frembrakt ved kommunikasjonskontroll – HR-2020-1263-A, (sak nr. 20-000924SIV-HRET) : 17. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Saken gjaldt håndtering av materiale frembrakt ved kommunikasjonskontroll (telefonavlytting) etter at det foreligger rettskraftig dom i straffesak.

Krav under lisensforsikring – HR-2020-1262-A, (sak nr. 19-148989SIV-HRET) : 17. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Høyesterett kom til at en tidligere arbeidstaker ikke hadde krav på utbetaling under en såkalt lisensforsikring tegnet av arbeidsgiver, fordi forsikringstilfellet ikke inntraff i forsikringstiden.

Straffesaker

Straffutmåling for forsøk på grov omsorgsunndragelse etter straffe HR-2020-1356-A, (sak nr. 20-042676STR-HRET) – loven § 261 andre ledd – : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
En gutt som ennå ikke hadde fylt to år skulle ha samvær med sin far i barnevernets lokaler. Gutten var tatt under barnevernets omsorg og bodde i fosterhjem. Han ble brakt til samværet av fostermor. Utenfor lokalet ble de overfalt av en person som brukte tåregass og rev barnet ut av armene på fostermor.

Spørsmål om inndragning av utbytte fra straffbar handling skal reduseres med ilagt tilleggsskatt – HR-2020-1354-A, (sak nr. 20-040133STR-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Høyesterett kom til at det ikke skulle gjøres fradrag for tilleggsskatt i inndragningsbeløpet som en mann var idømt etter å ha blitt domfelt for grov økonomisk utroskap mot to selskaper som han hadde vært daglig leder og styreleder for, og for regnskapsovertredelser i den forbindelse.

Straffutmåling for eier (tiltakshaver) og daglig leder hos ansvarlig utførende entreprenør ved ulovlig bygging og terrenginngrep i strandsonen – HR-2020-1353-A, (sak nr. 19-158426STR-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Eieren av en eiendom som ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, hadde søkt og fått godkjent bygging av ny hytte med kjeller. Etter at søknaden var godkjent, ble det uten søknad og godkjennelse sprengt og gravd ut større kjeller, anlagt underjordisk passasje mellom hytta og et anneks, opparbeidet en voll mot tilstøtende grusvei, anlagt vei og satt opp en bom. Noen år senere ble det anlagt tennisbane, også denne uten søknad til og godkjennelse fra bygningsmyndighetene.

Grove bedragerier begått gjennom misbruk av andres identitet – HR-2020-1352-A, (sak nr. 20-034148STR-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Saken gjelder utmåling av straff for blant annet flere grove bedragerier og en rekke forsøk på grove bedragerier begått over internett, og reiser særlig spørsmål om betydningen av at forholdene er begått ved misbruk av andres identitet, jf. straffeloven 1902 § 190a.

Ran og omgjering av ungdomsstraff – HR-2020-1351-A, (sak nr. 20-042708STR-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Saka gjeld straffutmåling for ran og trugsmål – og spørsmål om kva for prinsipp som gjeld ved omgjering av ungdomsstraff som fylgje av nye strafflagde handlingar før utløpet av gjennomføringstida, jf. straffelova § 52 c.

Straff for produksjon og oppbevaring av cannabis – samfunnsstraff – HR-2020-1349-A, (sak nr. 20-053734STR-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
En 28 år gammel mann ble dømt til samfunnsstraff i 329 timer med subsidiær fengselsstraff på elleve måneder.

Straffutmåling og utmåling av oppreisning ved mishandling i nære relasjoner – HR-2020-1345-A, (sak nr. 20-028013STR-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Lagmannsretten hadde satt straffen for mishandling av ektefelle til fengsel i åtte måneder og tilkjent 100 000 kroner i oppreisning.

Passiv medvirkning til barnemishandling – HR-2020-1343-A, (sak nr. 20-026386STR-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Høyesterett forkastet anke over lagmannsrettens domfellelse av en far for passiv medvirkning til barnemorens grove mishandling av to spedbarn, jf. straffeloven § 283, jf. § 282.

Straff for fremmedkriger i Syria – spørsmål om norsk jurisdiksjon – HR-2020-1340-A, (sak nr. 20-024314STR-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
En statsløs palestiner ble dømt til fengsel i 11 år og 6 måneder for deltakelse i terrororganisasjonen Jabhat Al Nusra i Syria mellom 2014 og 2017.

Tap av retten til å føre fritidsbåt ved promillekjøring – HR-2020-1331-A, (sak nr. 20-049478STR-HRET) : 25. juni 2020 avsa Høyesterett dom
En 32 år gammel mann var idømt bot på 6 000 kroner for å ha kjørt fritidsbåt med en alkoholpromille i blodet på 1,0. Lagmannsretten hadde i tillegg fastsatt tap av retten til å føre fritidsbåt for en periode på ett år.

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

Ingen nye, siste er: NOU 2020: 8 – Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020
19.06.2020 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

Ingen nye, siste er: Prop. 138 L (2019–2020) – Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)
19.06.2020 Proposisjon Kulturdepartementet
I proposisjonen foreslås en ny lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven). Forslaget innebærer at de overordnede rammene for forvaltningen av mediestøtten samles i én lov. Det innføres et system for fireårige styringssignaler for

Prop. 137 L (2019–2020) – Lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet)

Høringer – regjeringen.no

Høring av ny lov om pengespill
29.06.2020 Høring Kulturdepartementet
Loven erstatter gjeldende lover for pengespill: lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. Lovforslaget innebærer en oppdatering og samling av disse tre lovene, men introduserer også nye bestemmelser.

Høring – forslag til endringer i apotekloven § 6-6
29.06.2020 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i apotekloven § 6-6 slik at biotilsvarende legemidler kan omfattes av bytteordningen i apotek.

Høring – forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget
29.06.2020 Høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget.

Kort høring av midlertidig unntak fra krav til helsekontroller av fiskehelsepersonell i forbindelse med Covid-19
Høring | 27.06.2020 | Nærings- og fiskeridepartementet
Det foreslås her midlertidig unntak knyttet til eventuelle kapasitetsproblemer i fiskehelsetjenesten, og det er foreslått endringer i tre forskrifter; forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften), forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr (PD-forskriften) og forskrift om transport av akvakulturdyr (transportforskriften). I tillegg er det foreslått endringer i til sammen 14 kontrollområdeforskrifter for ILA og PD. Det høres også en endring i forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg (luseforskriften) knyttet til unntak fra tellefrekvens ved problemer med bemanning på anlegg.

Høring om forslag til midlertidige forskriftsendringer som innebærer at permitterte, oppsagte og Vg3-elever i vårens avgangskull som ikke har fullført og bestått videregående opplæring kan tas inn som elever i friskoler høsten 2020
26.06.2020 Høring Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om midlertidige forskriftsendringer som har som formål å åpne for bidrag fra friskolene for å avhjelpe konsekvensene av covid-19. Forslaget går ut på at friskolene høsten 2020 kan ta inn søkere som

Høring – Utkast til ny jernbaneforskrift, ny forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen og endringer i forskrift om gjennomføring av kollektivtransportforordningen
Høring | 26.06.2020 | Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter som del av arbeidet med å forberede gjennomføringen av EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett: Ny jernbaneforskrif, ny forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen og endringer i forskrift om gjennomføring av kollektivtransportforordningen

Høring Forslag til forskrift til integreringsloven
Høring | 26.06.2020 | Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift til integreringsloven på høring. I høringsnotatet foreslås det blant annet forskriftsbestemmelser om fylkeskommunens ansvar, obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet, fravær og permisjoner, fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap, veiledende minimumsnivåer i norsk, prøver i norsk og samfunnskunnskap, forsøk, kompetansekrav for lærere og behandling av personopplysninger.»

Høring – forslag til endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften
Høring | 26.06.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) og forskrift 27. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften).

Høring Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av koronavirus (covid-19) og forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte
Høring | 25.06.2020 | Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring: forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte.

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring: forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte.

Høring – forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (meldeplikt om frilansere mv.)
Høring | 25.06.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret), herunder folketrygdloven med tilhørende forskrifter.

Høring om behandling av saker om konvertering i Utlendingsnemnda
25.06.2020 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

Høyring av forslag om deling av inntektsopplysningar frå Skatteetaten til pensjonsinnretningar og overføring av tilsynsmyndigheit etter OTP-loven til Skatteetaten
24.06.2020 Høring Finansdepartementet
Finansdepartementet sender på høyring Skattedirektoratets forslag om deling av inntektsopplysningar med private pensjonsinnretningar og om overføring av tilsynsmyndigheit etter OTP-loven frå Finanstilsynet til Skatteetaten.

Høring – Brexit – Behov for lov- og forskriftsendringer
24.06.2020 Høring Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet sender spørsmål om utforming av en forskriftshjemmel for å kunne fastsette overgangsregler i forbindelse med Storbritannias uttreden fra EU på høring. Samtidig bes det om høringsinstansenes syn på enkelte

Høring – NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper
24.06.2020 Høring Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper.

Høring NOU 2020: 7 Verdier og ansvar
24.06.2020 Høring Finansdepartementet
Finansdepartementet sender med dette NOU 2020: 7 Verdier og ansvar – Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland på høring.

Høring – forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte
24.06.2020 Høring Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte. Hovedmålet med lovforslaget er å sikre en klar og helhetlig regulering av de nasjonale prosedyrene som kommer til anvendelse i

Høring – Forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven
24.06.2020 Høring Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven.

Høring om 25. konsesjonsrunde
24.06.2020 Høring Olje- og energidepartementet

Høring – forslag til forskrifter til ny arvelov mv.
Høring | 23.06.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag til forskrift til ny arvelov mv. Forslaget til forskrift inneholder blant annet nærmere regler om meldeplikt ved dødsfall og regler om tingrettens oppbevaring av testament. Vedlagt høringsbrevet er også et forslag om endring av ny arvelov med et forslag til tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo.

Høring – forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier
Høring | 23.06.2020 | Kulturdepartementet
Endringene som foreslås omfatter regulering av tilskuddsformer, samlet tilskuddstak per foretak og kriterier for tilskudd til digitalisering av lokalradio.

Høring – Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten
Høring | 23.06.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet

Høring endring politiloven
23.06.2020 Høring Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny bestemmelse i politiloven som vil gi politiansatte krav på erstatning av staten for skader som skyldes pålagt politioperativ trening, og som ikke dekkes etter

Høring – anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett
23.06.2020 Høring Barne- og familiedepartementet
Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekteskapsloven som gjelder anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett.

Evaluering av lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) – høring
Høring | 23.06.2020 | Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til endringer i mineralloven på høring.

Høring – Utkast til prosedyre for nominasjon av norske kandidater til stilling som dommer ved Den internasjonale straffedomstol
Høring | 22.06.2020 | Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet sender med dette på høring utkast til prosedyre for nominasjon av norske kandidater til stilling som dommer ved Den internasjonale straffedomstol (ICC).

Annet fra Regjeringen

Følg og med på Regjeringens siden om Koronasituasjonen her.

Utredning om Arbeidsretten
Nyhet | 26.06.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede visse administrative sider ved Arbeidsretten.A

Kriminelle gjenger – forslag om forbud på høring
Pressemelding | 24.06.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Et forslag om å forby deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger, sendes nå på høring.

Erstatning for skader under polititrening
Pressemelding | 24.06.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag om en ny bestemmelse i politiloven som skal gi politiansatte rett til erstatning for skader som skyldes pålagt politioperativ trening, og som ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven.

Lovutvalg skal vurdere karanteneloven
Pressemelding | 24.06.2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal vurdere og eventuelt foreslå endringer i karanteneloven. Utvalget skal vurdere om karanteneloven på en god måte sikrer befolkningens tillit til det politiske systemet og forvaltningen.

Oppretter ny personvernkommisjon
Pressemelding | 23.06.2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen vil lede personvernkommisjonen, som skal levere sin utredning innen 1. desember 2021.

Tiltakspakke for sårbare barn og unge vedteken
Nyhet | 23.06.2020 | Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet
Stortinget har vedteke regjeringas forslag om ein tiltakspakke på over 400 millionar kroner, som skal gå til å betre situasjonen for sårbare barn og unge, både under og etter koronakrisen.

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Ingen nye, siste er: Tvist vedrørende flyteriggavtalen HTA pkt. 4.21 – oppsigelse av tillitsvalgt – AR-2020-12 : 12. juni 2020 avsa Arbeidsretten dom

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Krav om tilbakebetaling av kommunale avgifter (2019/4087) : 22. juni 2020 uttalte Sivilombudsmannen
Saken gjelder krav om tilbakebetaling av kommunale vann- og avløpsgebyrer.

Innsyn i dokumenter om norsk atombrensel (2019/5141) : 17. juni 2020 uttalte Sivilombudsmannen
Saken gjelder krav om innsyn i dokumenter om behandling av norsk brukt atombrensel.

Adopsjon av stebarn som har nådd myndighetsalderen (voksenadopsjon) (2019/3344) : 17. juni 2020 uttalte Sivilombudsmannen
Saken gjelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) lovanvendelse i sak om adopsjon av stebarn som har nådd myndighetsalderen (voksenadopsjon).

Tittel: Tildeling av driftstilskudd for fysioterapeut (2019/4770) : 16. juni 2020 uttalte Sivilombudsmannen
Saken gjelder en kommunes tildeling av 50 % driftstilskudd for fysioterapeut. Kommunens klagenemnd innstilte en annen fysioterapeut enn førsteinstansen som nummer én.

Rettsinfo ©