Rettsinfo har ukentlige reklamefrie nyhetsbrev «Rettsinfo Informerer».
Nyhetsbrevet er for deg som vil spare tid og oppdateres om:

– Bøker
– Tidsskrifter
– Høyesterettsdommer
– Særtrykk
– Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
– Høringer om nye lover
– Annet fra Regjeringen
– Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet under for å motta nyhetsbrevet:

Her er av vårt siste nyhetsbrev:

Bøker

Klikk på forsiden for mer informasjon. Ingen nye utgivelser uke 8. Disse er fra siste nyhetsbrev:

   

Tidsskrifter

Klikk på hefte og få opp artiklene i heftet.

cover


Ny artikkel er:
En sjøens helt / Hans Petter Graver

Særtrykk

Ingen nye.

Høyesterett – dommer

Sivile saker

Ingen nye, siste er: HR-2020-312-A, (sak nr. 19-086589SIV-HRET)

Straffesaker

Ingen nye, siste er: HR-2020-358-A, (sak nr. 19-156482STR-HRET)

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

Ingen nye, siste er: NOU 2020: 3 – Ny lov om universiteter og høyskoler

Ingen nye, siste er: Prop. 43 LS (2019–2020) – Endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Ingen nye, siste er: Prop. 42 L (2019–2020) – Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen)

Høringer – regjeringen.no

Høring – Forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for aviser
Høring | 21.02.2020 | Finansdepartementet
Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer av merverdiavgiftsfritaket for aviser.

Høring – Romlovutvalgets utredning Rett i bane
Høring | 20.02.2020 | Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring Romlovutvalgets utredning Rett i bane. I utredningen foreslås en ny lov om aktivitet i verdensrommet som skal erstatte gjeldende lov fra 1969.

Høring – utkast til forskrift om prosjektstøtte til nasjonale minoriteter
Høring | 01.10.2019 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette et utkast til forskrift for prosjektstøtte til nasjonale minoriteter på høring.

Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler
19.02.2020 Høring Kunnskapsdepartementet
Vi viser til utredningen NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler som ble avgitt 13. februar 2020. Vi sender med dette utredningen på alminnelig høring.

Høringsfrist: 22.05.2020 Status: På høring

Høring – Forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget
Høring | 17.02.2020 | Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka

Annet fra Regjeringen

Modernisering av domstolene
Artikkel | 20.02.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Norske domstoler må rustes for fremtiden. Domstolene digitaliseres, samtidig som organisering og oppgaver utredes.

G-02/2020 Rundskriv om nordisk-europeisk arrestordre
Rundskriv | 19.02.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Rundskriv om nordisk-europeisk arrestordre omhandler pågripelse og overlevering av personer mellom Norge og medlemsstater i Den europeiske union etter reglene i arrestordreloven med tilhørende forskrift.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: TBU: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 – foreløpig rapport 

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Ansettelse i strid med utlysningsteksten (2019/2744) : 29. januar 2020 uttalte Sivilombudsmannen
En fylkeskommune lyste ut en stilling som gårds- og vedlikeholdsarbeider. I utlysningsteksten fremgikk det under punktet «kvalifikasjonar» at det var søkt etter en «agronom/landbruksmekaniker».

Avslag på familieinnvandring til ektefelle i Norge, og etterfølgende utvisning på grunn av tilbakeholdte opplysninger om ekteskapsmotivene (2019/617) : 31. januar 2020 uttalte Sivilombudsmannen
Saken gjelder Utlendingsnemndas (UNEs) avslag på søknad om oppholdstillatelse for familieinnvandring på grunnlag av ekteskap, og etterfølgende utvisning med fem års innreiseforbud på grunn av tilbakeholdte opplysninger i familieinnvandringssaken.

Rettsinfo ©