Her er utsnitt av vårt siste nyhetsbrev:

med ett eksempel innenfor hver kategori.

For fullversjon med alle nye dommer, høringer m.m. melde deg på vår nyhetsbrev nederst på  siden.

Koronasituasjonen – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digtale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur fra din arbeidsplass.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang: Susanne Mysen

Bøker

Klikk på forsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

    

Tidsskrifter

Klikk på forsiden for oversikt over artiklene i heftet:

Fremtidens domstol blir digital – men den kan bli mindre rettssikker / Marianne Reinertsen

Jurist Hans Petter Graver får Akademikerprisen 2020 / Linn-Aurora Wengen, Henrik Pryser Libel

Særtrykk

Arkivloven
Straffeloven
Straffeprosessloven
Straffeloven / Straffeprosessloven / Påtaleinnstruksen (Samleutgave)

Høyesterett – dommer

Sivile saker

Erstatningskrav etter misbruk av BankID – HR-2020-2021-A, (sak nr. 20-006911SIV-HRET) : 22. oktober 2020 avsa Høyesterett dom
En mann ble frifunnet for et erstatningskrav fremsatt av en bank som hadde utbetalt et forbrukslån på 100 000 kroner til personer som hadde misbrukt mannens BankID.

Straffesaker

Forbudet mot bruk av mobiltelefon under kjøring II – HR-2020-2020-A, (sak nr. 20-116249STR-HRET) : 22. oktober 2020 avsa Høyesterett dom
I to saker for lagmannsretten var de tiltalte frifunnet for overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, fastsatt i forskrift til vegtrafikkloven. I den ene saken hadde bruken skjedd mens føreren hadde stanset for rødt lys, i den andre saken skjedde bruken mens bilen sto stille en kort periode på grunn av kø.

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

NOU 2020: 11 – Den tredje statsmakt
NOU | 30.09.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 22 L (2020–2021) – Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy)
23.10.2020 Proposisjon Samferdselsdepartementet
Proposisjonen inneholder forslag til endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven om tilbakeholdsrett i kjøretøy. I yrkestransportloven innføres hjemmel for å holde tilbake et kjøretøy der det er nødvendig for å sikre betaling av bøter og ..

Høringer – regjeringen.no

Høring – forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
Høring | 26.10.2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Departementet foreslår at de midlertidige endringene som er foretatt i plan- og bygningsloven § 20-9 for å avhjelpe konsekvenser av covid-19, forlenges til 1. juni 2021. Det foreslås ingen materielle endringer i bestemmelsen. Høringsfristen er derfor kort, den er satt til 2. november 2020 kl. 12:00.

Annet fra Regjeringen

Følg og med på Regjeringens siden om Koronasituasjonen her.

Endringer i arveloven – landbrukseiendommer i dødsbo
Pressemelding | 23.10.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet
Regjeringen vil sikre at landbrukseiendommer ikke blir liggende brakk i dødsbo og foreslår derfor at boet innen tre år må sørge for at eiendommen overføres til en ny eier.

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Avlønning av midlertidig ansatte – AR-2020-24 : 16. oktober 2020 avsa Arbeidsretten dom / SAFE (Advokat Bjørn Inge Waage) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), 2. ESS Support Services AS (Advokat Aleksander Rød Advokat Siri Lorentzen)

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på særskilt grunnlag etter overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 – (2020/35) : 19. oktober 2020 uttalte Sivilombudsmannen
Adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner opphørte med virkning fra og med eiendomsskatteåret 2019. Samtidig opphørte eiendomskategorien verk og bruk som et eget utskrivningsalternativ.

SPAR TID og få HELE nyhetsbrevet «Rettsinfo Informerer»: 

Nyhetene samles fra mer enn 15 ressurser som:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet under for å motta nyhetsbrevet: